logo

Usługi przeciwpożarowe i zabezpieczenia

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Projekty

Montaż

Serwis

Systemy stałych urządzeń gaśniczych

Systemy stałych urządzeń gaśniczych

System stałych urządzeń gaśniczych gazowych, w skrócie SUG to system gaszenia pożarów, który wykorzystuje gazowe środki gaśnicze. Znajduje zastosowanie w miejscach, gdzie inne typy sprzętu gaśniczego, czyli te na bazie wody lub proszku są w stanie spowodować trwałe uszkodzenia całych pomieszczeń, lub pojedynczych przedmiotów. Stąd są szczególnie przydatne podczas ochrony archiwów, laboratoriów czy centrów finansowych.

Mając na uwadze bezpieczeństwo pożarowe budynków, ludzi oraz mienia od dawna zastanawiano się nad właściwym, jak najskuteczniejszym wyborem rozwiązań przeciwpożarowych zapewniających ochronę przed zagrożeniami jakie niesie pożar. Obecnie istnieje wiele urządzeń i systemów przeciwpożarowych minimalizujących ryzyko związane z zagrożeniem pożarowym. Skuteczność i niezawodność danego rozwiązania jest kluczowym elementem podczas wyboru i zakupu, odpowiedniego dla chronionego budynku bądź jego części, systemu. Informacje związane z powstaniem pożaru w budynkach dość regularnie pojawiają się w mediach. Straty związane z pożarami skłaniają do refleksji nad przyczynami ich powstawania, a także powodują konieczność udoskonalenia obecnych na rynku zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Jednym z istniejących i dostępnych rozwiązań zabezpieczeń przeciwpożarowych są tzw. stałe urządzenia gaśnicze (SUG). Odnosząc się do tego rodzaju zabezpieczeń istnieje duża możliwość w zakresie wyboru systemu. Biorąc pod uwagę ich podział możemy zaprojektować skuteczny system zabezpieczający daną przestrzeń zachowując przy tym wszelkie standardy projektowe i instalacyjne.

Należy zaznaczyć, iż mając odpowiednią wiedzę i doświadczenie można wybrać system adekwatny do zapotrzebowania dla danego budynku, w taki sposób by spełnił swoje funkcje gaśnicze oraz założenia ściśle związane z zachowaniem wszelkiego bezpieczeństwa.

Sam wybór systemu to jednak nie wszystko. W przypadku różnych rozwiązań, w tym także dotyczących stałych urządzeń gaśniczych, niezwykle ważne jest zaprojektowanie systemu zgodnie z obowiązującymi normami i zaleceniami najnowszej wiedzy technicznej.

Przeszkolony personel oraz znajomość zasad projektowania i instalowania systemu, wykonanie prac zgodnie z zaleceniami producenta i właściwa konserwacja zapewni nam skuteczność zadziałania systemu w przypadku powstania zagrożenia pożarowego.

Będąc na etapie projektu stałych urządzeń gaśniczych należy pamiętać, że każdy budynek charakteryzuje się innymi właściwościami. Dla każdego budynku należy zaprojektować odpowiedni system, bowiem jedno rozwiązanie nie sprawdzi się w każdych warunkach.

Podejmując się wykonania instalacji nie możemy dopuścić do błędów projektowych, zaniedbań, które w sposób rażący obniżają zasadność i funkcje jaką ma spełnić system stałych urządzeń gaśniczych gazowych. Realizując projekt zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 15004-1:2020, wpływamy bezpośrednio na bezpieczeństwo budynku lub jego części. System stałych urządzeń gaśniczych gazowych jest często systemem wspomagającym bezpieczeństwo, co znaczy, że nie zapewnia całkowitej ochrony. Dobierając odpowiednie środki zabezpieczające, należy kompleksowo objąć cały budynek, nie pomijając przy tym chociażby podręcznego sprzętu gaśniczego czy innych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, jak chociażby system sygnalizacji pożarowej.

Charakterystyka stałych urządzeń gaśniczych

Urządzenia gaśnicze dzielimy na stałe i półstałe urządzenia gaśnicze. Urządzenia te są samoczynnie włączone po wykryciu pożaru oraz posiadają własny zapas środka gaśniczego. Należą do nich również systemy, których zadaniem jest przekazywanie informacji o zaistniałym pożarze odpowiednim jednostkom. Bez względu na rodzaj urządzenia wszystkie służą zapobieganiu powstania, wykrywania i zwalczania pożaru, a także do ograniczania i minimalizowania jego skutków.

Do stałych urządzeń gaśniczych mogą być zaliczone m.in.: 

  • instalacje tryskaczowe, 
  • stałe urządzenia gaśnicze gazowe, 
  • stałe urządzenia gaśnicze aerozolowe, 
  • instalacje pianowe, 
  • instalacje proszkowe, 
  • instalacje mgły wodnej, 
  • instalacje wykrywania i gaszenia iskier, 

W jakich miejscach wymagane są systemy SUG?

1. Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pożaru, jest wymagane w:

 1) archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;

 2) muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;

 3) ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o znaczeniu krajowym.

2. Stosowanie stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych jest wymagane w:

 1) budynkach handlowych lub wystawowych:

  a) jednokondygnacyjnych, w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 8 000 m2,

  b) wielokondygnacyjnych, w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 5 000 m2;

 2) w budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 600;

 3) budynkach użyteczności publicznej wysokościowych;

 4) budynkach zamieszkania zbiorowego wysokościowych.

3. W strefach pożarowych i pomieszczeniach wyposażonych w stałe urządzenia gaśnicze gazowe lub z innym środkiem gaśniczym mogącym mieć wpływ na zdrowie ludzi zapewnia się warunki bezpieczeństwa dla osób przebywających w tych pomieszczeniach, zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi tych urządzeń.

Systemy stałych urządzeń gaśniczych

W jakich miejscach wymagane są systemy SUG?

Wybierając firmę świadczącą usługi w zakresie usług przeciwpożarowych kieruj się doświadczeniem specjalistów w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej.

Zapraszamy do współpracy.

Kontakt | Pan Hydrant

Formularz kontaktowy

Wyślij do nas wiadomość! odpowiemy najszybszej jak to możliwe.