logo

Usługi przeciwpożarowe i zabezpieczenia

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Projekty

Montaż

Serwis

Przeglądy różnych typów gaśnic

Przeglądy różnych typów gaśnic

Większość budynków takich jak szkoły, przedszkola, warsztaty samochodowe, szpitale, biura, galerie, zakłady i magazyny produkcyjne powinny być wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy. Coraz częściej tego rodzaju sprzęt trafia również do domów prywatnych. W związku z powyższym posiadanie sprzętu gaśniczego wiąże się z określonymi obowiązkami.

Poniżej kilka informacji na temat posiadania i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego:

1. Obiekty muszą być wyposażone w gaśnice, spełniające wymagania Polskich Norm dotyczących gaśnic.
2. Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie:
1) A - materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli;
2) B - cieczy i materiałów stałych topiących się;
3) C - gazów;
4) D - metali;
5) F - tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.
3. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych:
1) na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym:
a) zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,
b) produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,
c) zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem;
2) na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej niewymienionej w pkt 1, z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.
4. Wyposażenie w gaśnice magazynów, w których są składowane butle z gazem płynnym, oraz stacji paliw płynnych określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.
5. Miejsce omłotów, niezależnie od wymaganych gaśnic, musi być wyposażone w pojemnik z wodą o objętości co najmniej 200 dm3, przygotowany do wykorzystania w celach gaśniczych z użyciem wiadra lub w inny równorzędny sposób.

Przeglądy różnych typów gaśnic

Legalizacja gaśnic w profesjonalnych punktach

Przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego w tym gaśnic należy powierzyć firmie posiadającej doświadczenie jak i odpowiednie uprawnienia. Po każdym wykonanym przeglądzie należy zamieścić etykietę kontrolną zawierającą odpowiednie dane. Kontrolka zawiera datę ostatniej i następnej konserwacji, dane firmy oraz zakres przeprowadzonych czynności.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym nie rzadziej niż raz na rok, z uwzględnieniem zaleceń zawartych w instrukcji obsługi lub dokumentacji techniczno-ruchowej sprzętu.

Kontakt | Pan Hydrant

Formularz kontaktowy

Wyślij do nas wiadomość! odpowiemy najszybszej jak to możliwe.