logo

Usługi przeciwpożarowe i zabezpieczenia

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Projekty

Montaż

Serwis

Projektowanie systemu przeciwpożarowego

Projektowanie systemu przeciwpożarowego

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU - PROJEKTOWANIE

 

Projektowanie Systemu Sygnalizacji Pożaru jest zadaniem trudnym, wymagającym wiedzy technicznej, znajomości przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz wieloletniego doświadczenia. Aby system mógł funkcjonować prawidłowo, już na etapie projektowania należy zapewnić odpowiedni dobór tzw. elementów liniowych, czyli: czujek pożarowych, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, sygnalizatorów akustycznych, modułów sterujących i kontrolnych. Dobrze zaprojektowany system sygnalizacji pożaru powinien uwzględniać współpracę z innymi urządzeniami przeciwpożarowymi w budynku a także nadzorować pracę pozostałej automatyki budynkowej. Nasi projektanci wykonują projekty systemów sygnalizacji pożaru dla wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych. Odpowiedni dobór elementów detekcji pozwoli na niezawodną pracę instalacji nawet w najbardziej uciążliwych warunkach otoczenia a także na zminimalizowanie kosztów związanych z ewentualną naprawą instalacji.

 

Aby system sygnalizacji pożaru zapewniał bezpieczeństwo dla ludzi i mienia 
w budynku, należy odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań. Pierwszym z nich jest pytanie dotyczące wymagań, jakie system sygnalizacji pożaru ma spełniać. Już na tym etapie powinno się określić zakres ochrony tzn., jakie części budynku będą chronione przez system. W zależności od potrzeb można wybrać ochronę całkowitą lub strefową. Ochrona całkowita zagwarantuje rozmieszczenie elementów systemu sygnalizacji pożaru w całym budynku natomiast ochrona strefowa zapewni nadzór nad określonymi częściami obiektu, takie jak drogi ewakuacyjne lub poszczególne pomieszczenia, które charakteryzują się wysokim ryzykiem powstania pożaru.

 

 

SCENARIUSZ POŻAROWY

 

Jest to integralna cześć każdego projektu systemu sygnalizacji pożaru. Określone 
są w nim warunki możliwych sekwencji zdarzeń, które mogą zaistnieć w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia. W dokumencie zawiera się między innymi informacje odnośnie sposobu działania systemów przeciwpożarowych, urządzeń i instalacji użytkowych a także ich współpracy i oddziaływania na siebie. Niezwykle istotnymi są, zawarte w nim, rozwiązania organizacyjne dla projektowanego systemu sygnalizacji pożaru, ponieważ właśnie to urządzenie ppoż., najczęściej będzie nadzorować pracę innych instalacji i systemów w obiekcie. Na podstawie scenariusza pożarowego tworzona jest tzw. matryca sterowań systemu sygnalizacji pożaru. W zależności od przypuszczalnego rozwoju zagrożenia planuje się sterowanie różnego rodzaju zabezpieczeniami przeciwpożarowymi oraz innymi urządzeniami technicznymi, między innymi takimi jak:

 

 • systemy oddymiania,

 • stałe urządzenia gaśnicze gazowe,

 • dźwiękowe systemy ostrzegania

 • kurtyny dymowe,

 • systemy detekcji gazu,

 • klapy odcinające,

 • urządzenia transmisji alarmu (UTA)

 • dźwigi osobowe,

 • wentylacja mechaniczna,

 • klimatyzacja,

 • kontrola dostępu,

 • i inne.

 

 

Aby stworzyć plan postępowania podczas zagrożenia, koniecznym jest rozpatrzenie wielu czynników wpływających na poziom bezpieczeństwa:

 

 • rodzaj i miejsce powstania zagrożenia,

 • sposób ewakuacji ludzi z budynku,

 • funkcja oraz sposób użytkowania budynku w określonych porach dnia/tygodnia,

 • sposób ostrzegania o zagrożeniu ludzi znajdujących się w obiekcie oraz czas w jakim system sygnalizacji pożaru przekaże informację do straży pożarnej,

 • obowiązki i odpowiedzialność personelu odpowiedzialnego za obsługę centrali pożarowej.

PLANOWANIE STRUKTURY SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

Po etapie określenia nadrzędnych zasad, jakie spełniać ma system sygnalizacji pożaru należy przejść do zagadnień związanych z realizacją tych założeń w praktyce. Posiadając dane m.in. charakterystyki budynku, rodzaju potencjalnych zagrożeń, informacji na temat planowania ewakuacji czy też sposobie rozgłaszania alarmu można wybrać rodzaj systemu ppoż. a także poszczególnych elementów, które w przyszłości stworzą zintegrowany system sygnalizacji pożaru. Wybór czujek pożarowych, odpowiednich dla warunków otoczenia, w jakich będą instalowane, jest istotny ze względu na późniejszą niezawodność całej instalacji. Jeśli czujki zostaną prawidłowo dobrane i rozmieszczone, w przyszłości będzie można uniknąć problemów z alarmami fałszywymi, np. spowodowanych wzbudzeniem detektora przez parę wodną w kuchni, dym w kotłowni, który występuje w normalnych warunkach pracy czy też kurz dostający się z zewnątrz budynku do niezabudowanych pomieszczeń. Aby system sygnalizacji pożaru był niezawodny w przypadku prawdziwego zagrożenia musi być odporny na czynniki zewnętrzne, występujące w chronionym środowisku. Oprócz automatycznych czujek pożarowych, w tej fazie projektowania systemu sygnalizacji pożaru, wybierane są ręczne ostrzegacze pożarowe, sygnalizatory oraz moduły sterujące i kontrolne.

 

W dalszej kolejności należy podzielić budynek na strefy dozorowe i alarmowe. Należy to wykonać w sposób, który w przypadku wykrycia pożaru przez system sygnalizacji pożaru, pozwoli na jednoznaczne określenie miejsca powstania zagrożenia pożarowego oraz zapewni skuteczne ostrzeganie znajdujących się w tym miejscu ludzi. 

 

ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU

 

Projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pożaru powinien składać się z dwóch części: części opisowej oraz części rysunkowej. W opisie zawarte muszą zostać między innymi wszystkie charakterystyczne dane budynku, opisy elementów systemu sygnalizacji pożaru, sposób prowadzenia tras kablowych i rodzaj okablowania, warunki zasilania energetycznego, podział na strefy dozorowe i dymowe, obliczenia parametrów, opis współpracy urządzeń, systemu, wskazówki montażowe i wiele innych. Ważnym jest by dobrany sprzęt spełniał wszelkie wymagane aprobaty, certyfikaty i dopuszczenia. To w fazie projektowej należy określić, np. które kable posiadać muszą odporność ogniową albo wartość natężenia dźwięku emitowanego przez sygnalizatory akustyczne. Solidnie wykonana praca opisowa, nie pozwoli na błędy podczas instalacji. Część rysunkowa natomiast, wskazuje umiejscowienie poszczególnych elementów systemu ppoż. na rzutach budynku oraz na schematach blokowych. Profesjonalnie wykonane rysunki, za pomocą komputerowych programów wspomagających projektowanie typu CAD/CAM, obrazują również sposób prowadzenia tras kablowych oraz ukazują ideowe połączenia określonych przewodów zasilających, sterujących, kontrolnych, sygnałowych a także sposób ich podłączenia z urządzeniami wykonawczymi.

 

Nasi inżynierowie osobiście nadzorują wszystkie wykonywane prace instalacyjne. Po wykonanym montażu opracowywana zostaje dokumentacja powykonawcza, potwierdzająca stan faktyczny z projektem. Dodatkowo każda dokumentacja projektowa systemu sygnalizacji pożarowej zostaje uzgodniona z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Projektowanie systemu przeciwpożarowego

Podsumowując, obecnie na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań z zakresu systemów sygnalizacji pożaru. Ciągły rozwój wiedzy naszych projektantów pozwala skutecznie podążać za najnowszymi osiągnięciami techniki. Zdobyta wiedza i doświadczenie gwarantują opracowanie wysokiej klasy dokumentacji projektowych. Możemy wykonać dla Państwa projekty wykonawcze systemów sygnalizacji pożaru oparte o różne standardy projektowania. W Polsce najpopularniejszym jest Specyfikacja Techniczna
PKN-CEN/TS 54-14:2020. 

 

Kompleksowość naszych usług polegająca na wykonywaniu projektów, instalowaniu i uruchamianiu systemów sygnalizacji pożaru, zapewnia dobór odpowiednich rodzajów systemów do każdego typu budynków.

Kontakt | Pan Hydrant

Formularz kontaktowy

Wyślij do nas wiadomość! odpowiemy najszybszej jak to możliwe.