logo

Usługi przeciwpożarowe i zabezpieczenia

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Projekty

Montaż

Serwis

Montaż systemu sygnalizacji pożaru

Montaż systemu sygnalizacji pożaru

DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY (DSO)

 

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO) służą do  rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych na potrzeby bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora. Umożliwiają sterowanie akcją ratunkową przez ratowników. Obowiązek stosowania DSO reguluję rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719) [9].

 

Zgodnie z rozporządzeniem DSO jest wymagane w:

 • budynkach handlowych lub wystawowych:
 • jednokondygnacyjnych, zawierających strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 8000 m2,
 • wielokondygnacyjnych, zawierających strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 5000 m2,
 • salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1500,
 • kinach i teatrach o liczbie miejsc powyżej 600,
 • szpitalach i sanatoriach o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku, z wyłączeniem pomieszczeń intensywnej opieki medycznej, sal operacyjnych oraz sal z chorymi,
 • budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych,
 • budynkach zamieszkania zbiorowego wysokich i wysokościowych lub o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200,
 • stacjach metra i stacjach kolei podziemnych,
 • dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób.

 

Na DSO składają się następujące urządzenia przeciwpożarowe: 

 • centrala (CDSO) wraz z mikrofonem alarmowym (strażaka),
 • zasilacz,
 • linie głośnikowe wraz z głośnikami, modułami kontroli linii.

 

Dodatkowo występować może również konsola z mikrofonem dla straży pożarnej niewchodząca w skład centrali DSO. Konfiguracje DSO mogą być różne w zależności od zastosowania. Najważniejsze kryteria konfiguracji systemów to odpowiednie wytyczne projektowania lub procedury postępowania i procedury ratownicze w budynkach, zawierające wymagania słyszalności i zrozumiałości.

 

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne DSO

Powinny być wykonywane przez osoby kompetentne, posiadające odpowiednie kwalifikacje, specjalistyczną wiedzę i doświadczenie, odpowiedni dostęp do części zamiennych i wystarczające informacji na temat systemu.

 

Czynności konserwacyjne  DSO wykonywane co 3 miesiące

 

Należy sprawdzić:

 • czy nie nastąpiły zmiany w aranżacji pomieszczeń, które wpływają na zrozumiałość i słyszalność komunikatów alarmowych. 
 • czy po wywołaniu alarmu z co najmniej jednego wejścia z CSP komunikaty alarmowe są nadawane do odpowiednich stref alarmu głosowego, są słyszalne i zrozumiałe. 
 • czy regulatory głośności (jeśli występują) uwzględniające poziom tła (hałasu) działają prawidłowo
 • czy czas przejścia w stan alarmu głosowego przez operatora lub automatycznie po otrzymaniu sygnału z SSP nie przekracza 3 s. 
 • czy książka eksploatacji, przeglądów, napraw i kontroli DSO zawiera wpisy dotyczące awarii i uszkodzeń oraz czy wszystkie awarie i uszkodzenia zostały wyeliminowane.
 • Czynności konserwacyjne  DSO wykonywane co 12 miesięcy

 

Należy przeprowadzić wszystkie czynności, które są wykonywane co 3 miesiące, oraz dodatkowo sprawdzić:

 • czy funkcja stopniowej ewakuacji działa prawidłowo. 
 • czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy operatorzy przeprowadzili co najmniej 1 ćwiczenie obsługi centrali DSO oraz przekazywania komunikatów „na żywo”.

 

Czynności konserwacyjne Dla Mikrofonu alarmowego wykonywane co 3 miesiące

 

Należy sprawdzić:

 •  czy pomieszczenie, w którym znajduje się centrala DSO i/lub mikrofon strażaka, jest chronione przed niepożądanym dostępem oraz czy jest wolne od źródeł ognia i materiałów łatwopalnych,
 • czy dostęp do centrali DSO i/lub mikrofonu strażaka nie jest blokowany,
 • czystość wszystkich obudów centrali DSO i mikrofonów strażaka. 
 • czystość ruchomych części elektromechanicznych, takich jak wentylatory. 
 • poprawność styków i połączeń.,
 • czy mikrofony alarmowy  (strażaka) działają prawidłowo.
 • czy wszystkie ręczne elementy sterujące i wskaźniki na centrali DSO działają prawidłowo
 • czy wszystkie funkcje niezwiązane z alarmowaniem są blokowane podczas działań ratowniczych,
 • czy centrala DSO jest zdolna do nadawania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych do jednego i większej liczby obszarów jednocześnie,
 • czy wzmacniacz rezerwowy zastępuje uszkodzony wzmacniacz podstawowy. 
 • czy poziom sygnału szumu tła przy mikrofonie DSO nie przekracza 70 dB,
 • czy uszkodzenie torów transmisji między SSP i DSO (tor transmisji do uruchomienia komunikatu z SSP i tor transmisji do przekazania informacji o uszkodzeniu DSO) jest wykrywane i sygnalizowane

 

Czynności konserwacyjne dla zasilania przeprowadzane co 3 miesiące

 

Należy sprawdzić:

 • czy przy odłączonym zasilaniu rezerwowym DSO nadal działa poprawnie. 
 • czy przy odłączonym zasilaniu podstawowym   (sieciowym) DSO nadal działa poprawnie.
 •  czy po włączeniu DSO poprzez załączenie podstawowego lub rezerwowego źródła zasilania
 • system jest zdolny do przekazywania komunikatów alarmowych w ciągu maksymalnie 10 s,
 • czy pojemność baterii jest czy temperatura otoczenia baterii nie przekracza wartości dopuszczalnej określonej przez producenta baterii. 
 • stan złączy akumulatorów, czystość styków i siłę ich dokręcenia. 

 

Czynności konserwacyjne dla głośników i linii głośnikowych  wykonywane co 3 miesiące

 

Należy sprawdzić:

 •  czy głośniki są zamontowane prawidłowo i odnotować wszelkie zmiany w ich położeniu czy orientacji.
 • czy uszkodzenie linii głośnikowej (zwarcie, przerwa, doziemienie) jest sygnalizowane przez centralę DSO w ciągu 100 s,
 • czystość wszystkich obudów głośników. 
 • co najmniej 25% głośników (w ciągu roku 100%) pod kątem jakości dźwięku przez zastosowanie odpowiedniego sygnału audio 

 

Czynności konserwacyjne dla głośników i linii głośnikowych  wykonywane co 12 miesięcy

 

Należy przeprowadzić wszystkie czynności, które są wykonywane co 3 miesiące oraz dodatkowo sprawdzić:

 • czy wszystkie zamocowania linii głośnikowych są nienaruszone i odpowiednio chronione,
 • czy impedancja poszczególnych linii głośnikowych jest zgodna z danymi podanymi w projekcie i z zaprogramowaną wartością w centrali DSO.

 

Należy zmierzyć impedancję każdej linii głośnikowej. 

KONSERWACJA DŹWIĘKOWYCH SYSTEMÓW OSTRZEGAWCZYCH

 

Czynności końcowe

Po wykonaniu czynności konserwacyjnych należy poinformować użytkowników obiektu, że testy systemu się zakończyły i że należy stosować się do informacji podawanych w kolejnych komunikatach.

Montaż systemu sygnalizacji pożaru

W przypadku:

 • jakiegokolwiek uszkodzenia DSO,
 • każdego podejrzenia awarii DSO (np. po pożarze),
 • uszkodzenia mechanicznego jakiejkolwiek części DSO,
 • jakiejkolwiek usterki, która została zidentyfikowana podczas konserwacji, osoba odpowiedzialna za zarządzanie obiektem powinna jak najszybciej zorganizować naprawę.
Kontakt | Pan Hydrant

Formularz kontaktowy

Wyślij do nas wiadomość! odpowiemy najszybszej jak to możliwe.